22

Khai giảng các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Mã số 01/CV2023HCM và Mã số 02/CV2023HCM

Sáng ngày 20 tháng 9 ngày 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương...
11

Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc  gia  tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”

Chiều ngày 15/9/2023, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học“Hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”. Tha...
11

Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh”...

Sáng ngày 23/8/2023, tại phòng A 206, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học của ...