Nguyễn Duy Tùng – Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)...

Tác giả:   Nguyễn Duy Tùng Tên Đề tài:  Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển,  T...