Đinh Thị Hoàng Yến_Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội

Tác giả:   Đinh Thị Hoàng Yến Tên Đề tài:  Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án  thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội Chuyê...