THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo về việc triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017

Các biên bản đi kèm: HD thi đua 2017 Mẫu-số-01-NĐ-39-BC-thành-tích-tập- thể Mẫu-số-02-NĐ-39-BC-thành-tích-cá-nhân Mẫu-số-3-BC-tổng-kết-TĐ-kèm-HD-số-67/HC-HCQG Mẫu-số-4A-BB-họp cấp đơn vị và họp phòng kèm HD số 67 /HC-HCQG Mẫu số -4B họp cấp đơn vị đặc thù kèm HD số 67/HD-HCQG Mẫu số -5A BB kiểm phiếu kèm HD số 67/HD-HCQG Mẫu số -5B-BB-kiểm phiếu kèm HD-số67/HD-HCQG Mẫu…